Όνομα χρήστη:
Συνθηματικό:

Στη σελίδα αυτή έχουν πρόσβαση μόνο εγκεκριμένοι από την 3S TRADING LTD, χρήστες στους οποίους έχει δοθεί προσωπικά το όνομα χρήστη αλλά και το μυστικό κλειδί (συνθηματικό) για τη χρήση των οποίων είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι οι χρήστες αυτοί. Οι κωδικοί αυτοί δεν πρέπει να μεταβιβάζονται σε τρίτους χωρίς την γραπτή ενημέρωση του τμήματος υποστήριξης της 3S TRADING LTD. Σε περίπτωση παραβίασης του παραπάνω κανόνα, η 3S TRADING LTD έχει το δικαίωμα της κατάργησης του χρήστη αυτού από την σελίδα υποστήριξης.


Η ενίσχυση της εταιρίας για την παροχή νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Κοινωνία της Πληροφορίας".